OTEM188GRENADINES, REINA ELIZABETH II, 2001, H.B. 531 6,00