OTEM178GRENADINES, JOHN FITZGERALD KENNEDY, 2001, 3096/01 9,00