LOTE277TEMA EUROPA, YUGOSLAVIA 1991 MINIPLIEGO 48,00 €