LOTE276TEMA EUROPA, YUGOSLAVIA 1990, MINIPLIEGO 41,00 €