LOTE275TEMA EUROPA, YUGOSLAVIA 1989, MINIPLIEGO 22,60 €