LOTE274TEMA EUROPA, YUGOSLAVIA 1988, MINIPLIEGO 24,00 €