LOTE273TEMA EUROPA, YUGOSLAVIA 1987, MINIPLIEGO 24,80 €