LOTE272TEMA EUROPA, YUGOSLAVIA 1986, MINIPLIEGO 24,00 €