LOTE271TEMA EUROPA, YUGOSLAVIA 1985, MINIPLIEGO 24,00 €