LOTE270TEMA EUROPA, YUGOSLAVIA 1984, MINIPLIEGO 22,50 €