LOTE268TEMA EUROPA, YUGOSLAVIA 1969, MINIPLIEGO 180,00 €