DEAJ073
INGUSHIA, AJEDREZ, 2000, MINIPLIEGO 12 VALORES
7,70